Wersja DEMO
 
 
     
   
 

Program SEKO-spec jest systemem pomocnym przy opracowywaniu specyfikacji technicznych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 31) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są jednym z podstawowych dokumentów przetargowych i kontraktowych, opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Specyfikacja techniczna określa szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Wydawnictwo „Promocja” opracowało 48 standardowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które są rozprowadzane wraz z programem SEKO-spec. Pozwala on na wykorzystanie standardowych specyfikacji lub opracowania nowych na bazie istniejących (jednej lub kilku). Obsługa programu nie powinna sprawić kłopotu osobom, które zetknęły się z jakimkolwiek edytorem tekstu, ponieważ do budowy programu wykorzystano standardowy interfejs stosowany w wielu edytorach.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez wydawnictwo „Promocja” dostępne są wraz z programem SEKO-spec w następujących zestawach.

SekoSPEC Zestaw 48 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne
02. Roboty ziemne
03. Betonowanie - Betonowanie konstrukcji
04. Betonowanie – Zbrojenie
05. Tynkowanie - tynki zwykłe
06. Tynkowanie - Okladziny z plyt gips.kart
07. Wykonywanie pokryć dachowych – blacha
08. Wykonywanie pokryć dachowych – papa
09. Pokrywanie podłóg i ścian
10. Roboty malarskie
11. Roboty mont. sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych
12. Roboty mont. sieci kanalizacyjnych - kanalizacja grawitacyjna
13. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych
14. Wykonywanie pokryć dachowych – dachówką
15. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych
16. Tynkowanie - Wykonanie tynków pocienionych
17. Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych
18. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
19. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian
20. Montaż rozdzielnic elektrycznych
21. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
22. Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów
23. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Instalacje odgromowe i uziemienia
24. Roboty mont. sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego
25. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych
26. Roboty ziemne wykopy liniowe
27. Roboty hydroizolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe
28. Roboty hydroizolacyjne - Wtórne izolacje przegród
29. Instalacyjne roboty elektryczne - linie energetyczne kablowe
30. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
31. Tynkowanie - Roboty renowacyjne
32. Roboty murarskie
33. Okładziny tarasów
34. Okładziny balkonów
35. Posadzki przemysłowe z żywic
36. Montaż drzwi balkonowych i okien
37. Instalowanie systemów alarmowych
38. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
39. Okładziny ceramiczne i hydroizolacyjne zespolone
40. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody
41. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody
42. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych narażone na agresję chemiczną
43. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych
44. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych
45. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego
46. Mikrotuneling
47. Reprofilacja
48. Iniekcja

SekoSPEC ogólnobudowlany : 34 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne
02. Roboty ziemne
03. Betonowanie - Betonowanie konstrukcji
04. Betonowanie – Zbrojenie
05. Tynkowanie - tynki zwykłe
06. Tynkowanie - Okladziny z plyt gips.kart
07. Wykonywanie pokryć dachowych – blacha
08. Wykonywanie pokryć dachowych – papa
09. Pokrywanie podłóg i ścian
10. Roboty malarskie
13. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych
14. Wykonywanie pokryć dachowych – dachówką
16. Tynkowanie - Wykonanie tynków pocienionych
17. Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych
19. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian
22. Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów
27. Roboty hydroizolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe
28. Roboty hydroizolacyjne - Wtórne izolacje przegród
31. Tynkowanie - Roboty renowacyjne
32. Roboty murarskie
33. Okładziny tarasów
34. Okładziny balkonów
35. Posadzki przemysłowe z żywic
36. Montaż drzwi balkonowych i okien
39. Okładziny ceramiczne i hydroizolacyjne zespolone
40. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody
41. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody
42. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych narażone na agresję chemiczną
43. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych
44. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych
46. Mikrotuneling
47. Reprofilacja
48. Iniekcja
49. Powierzchniowa ochrona betonu przed agresją chemiczną

SekoSPEC instalacyjny sanitarny : 8 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne
11. Roboty mont. sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych
12. Roboty mont. sieci kanalizacyjnych - kanalizacja grawitacyjna
15. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych
18. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
24. Roboty mont. sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego
26. Roboty ziemne wykopy liniowe
45. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego

SekoSPEC instalacyjny elektryczny : 10 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne
20. Montaż rozdzielnic elektrycznych
21. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
23. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Instalacje odgromowe i uziemienia
25. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych
26. Roboty ziemne wykopy liniowe
29. Instalacyjne roboty elektryczne - linie energetyczne kablowe
30. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego
37. Instalowanie systemów alarmowych
38. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych