Wersja DEMO
 
 
     
   
 

Program SEKO-spec jest systemem pomocnym przy opracowywaniu specyfikacji technicznych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 31) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są jednym z podstawowych dokumentów przetargowych i kontraktowych, opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Specyfikacja techniczna określa szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Wydawnictwo „Promocja” opracowało 50 standardowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które są rozprowadzane wraz z programem SEKO-spec. Pozwala on na wykorzystanie standardowych specyfikacji lub opracowania nowych na bazie istniejących (jednej lub kilku). Obsługa programu nie powinna sprawić kłopotu osobom, które zetknęły się z jakimkolwiek edytorem tekstu, ponieważ do budowy programu wykorzystano standardowy interfejs stosowany w wielu edytorach.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez wydawnictwo „Promocja” dostępne są wraz z programem SEKO-spec w następujących zestawach.

SekoSPEC Zestaw  Specyfikacji Technicznych Robót Ogólnobudowlanych i Instalacyjnych Zeszyty 1 - 50:

01. Wymagania ogólne.
02. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V .
03. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV .
04. Betonowanie. Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
05. Betonowanie. Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia).
06. Roboty hydroizolacyjne. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków. 
07. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków. 
08. Roboty izolacyjne. Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej. 
09. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji. 
10. Roboty murarskie. 
11. Posadzki przemysłowe Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych. 
12. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone). 
13. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych narażonych na agresję chemiczną. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone). 
14. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone). 
15. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone).
16. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Okładziny ceramiczne tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja zespolona tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. 
17. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych. Okładziny ceramiczne niecek basenowych. Hydroizolacja niecek basenowych (uszczelnienie zespolone). 
18. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody. Warstwy użytkowe – okładziny tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody. 
19. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody  Warstwy użytkowe – okładziny tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody. 
20. Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 
21. Tynkowanie. Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych. 
22. Tynkowanie. Roboty renowacyjne. Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne. 
23. Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) . 
24. Montaż drzwi balkonowych i okien. 
25. Roboty malarskie. 
26. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych. 
27. Wykonanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu dachówką. 
28. Wykonywanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 
29. Wykonywanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą. 
30. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach. 
31. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych. 
32. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych.
33. Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych. 
34. Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.
35. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
36. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej. 
37. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów.
38. Instalowanie systemów alarmowych i anten. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
39. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie ochrony odgromowej.
40. Montaż rozdzielnic elektrycznych.
41. Instalacyjne roboty elektryczne. Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe. 
42. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
43. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. Instalowanie linii telefonicznych. Instalowanie infrastruktury kablowej.
44. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego.
45. Mikrotuneling (roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów  i kolei podziemnych).
46. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Reprofilacja.
47. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Iniekcja.
48. Powierzchniowa ochrona betonu przed agresją chemiczną.
49. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.  Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego i drogowego  oraz sygnalizacji świetlnej.
50. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów. Naprawa podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  i sanitarnej z zastosowaniem metody rękawa utwardzanego na miejscu.

SekoSPEC ogólnobudowlany : 34 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne
02. Roboty ziemne
03. Betonowanie - Betonowanie konstrukcji
04. Betonowanie – Zbrojenie
05. Tynkowanie - tynki zwykłe
06. Tynkowanie - Okladziny z plyt gips.kart
07. Wykonywanie pokryć dachowych – blacha
08. Wykonywanie pokryć dachowych – papa
09. Pokrywanie podłóg i ścian
10. Roboty malarskie
13. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych
14. Wykonywanie pokryć dachowych – dachówką
16. Tynkowanie - Wykonanie tynków pocienionych
17. Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych
19. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian
22. Roboty izolacyjne - Termoizolacja stropodachów
27. Roboty hydroizolacyjne - Izolacje przeciwwilgociowe
28. Roboty hydroizolacyjne - Wtórne izolacje przegród
31. Tynkowanie - Roboty renowacyjne
32. Roboty murarskie
33. Okładziny tarasów
34. Okładziny balkonów
35. Posadzki przemysłowe z żywic
36. Montaż drzwi balkonowych i okien
39. Okładziny ceramiczne i hydroizolacyjne zespolone
40. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody
41. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody
42. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych narażone na agresję chemiczną
43. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych
44. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych
46. Mikrotuneling
47. Reprofilacja
48. Iniekcja
49. Powierzchniowa ochrona betonu przed agresją chemiczną

SekoSPEC instalacyjny sanitarny : 8 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne
11. Roboty mont. sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych
12. Roboty mont. sieci kanalizacyjnych - kanalizacja grawitacyjna
15. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych
18. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
24. Roboty mont. sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego
26. Roboty ziemne wykopy liniowe
45. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego

SekoSPEC instalacyjny elektryczny : 11 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

01. Wymagania ogólne.
02. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV .
03. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej.
04. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów.
05. Instalowanie systemów alarmowych i anten. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
06. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie ochrony odgromowej.
07. Montaż rozdzielnic elektrycznych.
08. Instalacyjne roboty elektryczne. Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.
09. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
10. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. Instalowanie linii telefonicznych. Instalowanie infrastruktury kablowej.
11. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.  Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego i drogowego  oraz sygnalizacji świetlnej.